شرکت تابش نما

پزشکی / تجهیزات آشکارسازی و دزیمتری پرتوها / دزیمتر فردی

Graetz ED150

دزیمتر فردی- محیطی

Vertec Bleeper Sv

دزیمتر فردی و هشدار دهنده صوتی

ECOTEST Gamma Sapien

دزیمتر فردی جهت پرتوهای ایکس و گاما

ECOTEST TERRA P plus

دزیمتر فردی- محیطی

ECOTEST TERRA-P

دزیمتر فردی- محیطی

ECOTEST VIP

دزیمتر فردی جهت پرتوهای ایکس و گاما

ECOTEST DKG-21M

دزیمتر فردی جهت پرتوهای ایکس و گاما

ECOTEST Card

دزیمتر فردی جهت پرتوهای ایکس و گاما

ECOTEST aGent-R

هشدار دهنده