شرکت تابش نما

پزشکی / تجهیزات آشکارسازی و دزیمتری پرتوها / دزیمتر محیطی

ECOTEST Cadmium

دزیمتر محیطی

ECOTEST SPECTRA

دزیمتر محیطی

ECOTEST STORA-TU

دزیمتر محیطی جهت پرتوهای ایکس و گاما

ECOTEST TERRA

دزیمتر محیطی جهت پرتوهای ایکس و گاما