شرکت تابش نما

پزشکی / رادیولوژی تشخیصی / تجهیزات کنترل کیفی

RTI X-ray QC Kit

RTI X-ray QC Kit

RTI Panoramic Holder

RTI Panoramic Holder

RTI Light Probe

RTI Light Probe

RTI Dose Probe

RTI Dose Probe

Pehamed FLUORO

فانتوم کیفیت تصویر فلوروسکپی دیجیتال

Pehamed alpha

فانتوم کیفیت تصویر رادیولوژی فلوروسکپی

RTI CT Dose Profiler

RTI CT Dose Profiler

Pehamed DIGRAD

فانتوم کیفیت تصویر رادیولوژی دیجیتال

فانتوم CT

فانتوم CT

RTI CT probe

RTI CT probe

RTI Cobia

آشکارساز چند منظوره

RTI Piranha

آشکارساز چند منظوره