شرکت تابش نما

پزشکی / پزشکی هسته ای / تجهیزات کنترل کیفی

SPECT Phantom

SPECT Phantom

Flood Phantom

Flood Phantom

Bar Phantom

Bar Phantom